На горе

Документи на ДГ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки
Заповед на Министъра на здравеопазването от 25.11.2020 година
Заповед противоепидемични мерки
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане, отпадане или непосещаване на детска градина "Еделвайс” за учебната 2020/2021 г.
МЕРКИ за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието в детската градина - учебна 2020 – 2021 г.
ГОДИШЕН ПЛАН за квалификационната дейност на педагогическите специалисти в детска градина ,,Еделвайс” гр.Кюстендил за учебната 2020/2021 година
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС“, гр. КЮСТЕНДИЛ за учебната 2020/2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС”, за учебната 2020/2021г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС” ГРАД КЮСТЕНДИЛ (2020 – 2024 г.)
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Еделвайс" зa периода 2020/2021 г
ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ДГ „ЕДЕЛВАЙС“, гр. КЮСТЕНДИЛ за учебната 2020/2021г.
Заповед за допълнителна педагогическа дейност през учебната 2020/2021 година
Насоки за работата на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19
ЗАЯВЛЕНИЕ за провеждане на допълнителни педагогически дейности -учебната 2020/2021 година
Обявление за конкурс за определяне на ръководители на групи за допълнителни педагогически дейности в ДГ "Еделвайс"
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС“
ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА на екипа от педагогически, медицински и непедагогически специалисти след възстановяване на приема на децаmа в ДГ „Еделвайс“
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - глава трета
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ "Еделвайс"
 
 
Powered by Phoca Download