Протокол № 4 от заседание на ОС към ДГ „Еделвайс“ от 30.06.2021 г.

Предлагаме Ви да се запознаети с Протокол от заседание на ОС, проведено на 30.06.2021:

Покана за заседание на ОС - 30.06.2021

Информираме Ви, че на 30.06.2021 г. от 17 .00 часа ще се проведе заседание на ОС. Ще се обсъждат въпроси, относно:
- с отчета на изпълнението на бюджета на ДГ „Еделвайс“ за 2-то тримесечие на 2021 г.
- с отчета за изпълнение на плана за действие и финансиране за изпълнение на Стратегията за развитие на детската градина за учебната 2020-2021 г.;
- с проектно предложение на ДГ „Еделвайс“ по НП „Успяваме заедно“, Модул 2 „Иновативна детска градина“;
- с проектно предложение на ДГ „Еделвайс“ за кандидатстване по Схема за предоставяне на финансова помощ чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи – „Нашата детска градина“;
- разни
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата за предстоящото заседание на ОС.

Покана за заседание на ОС - 15.04.2021

Информираме Ви, че на 15.04.2021 г. от 17 .30 часа ще се проведе заседание на ОС. Ще се обсъждат въпроси, свързани с избора на познавателни книжки, помагала и пособия; бюджета на детската градина за 2021; разработен проект по 46 ПМС, актуализацията на План-програмата за БДП, както и с вътрешни правила за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси.

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата за заседанието на ОС.