Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Проекти за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата

Проект "Празнично веселие"

  През 2024 г. ДГ "Еделвайс" реализира проект “Празнично веселие” във връзка с изпълнение на ПМС № 46/ 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата.
  Средствата са предназначени за 186 деца и ще се използват целево и единствено за дейности в областта на физическото възпитание и спорта и материално - техническото им обезпечаване, предназначени за закупуването на спортни екипи за танци и спорт.

Основните цели на проекта,,Празнично веселие“ са:

1.Насърчаване на физическото,  познавателното, социалното и емоционалното  развитие на децата .

2.Оказване на благоприятно влияние за цялостното развитие на детската личност чрез обучение по танци.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

 1. Изграждане на положително отношение към спорта и здравословния начин на живот като фактори за фамилен и индивидуален просперитет .

 2.Усвояване  на социално-комуникативни умения за взаимодействие и работа в екип в музикално-двигателните  игри.

В предучилищната възраст  децата усвояват знания чрез игровия подход. Съвместната работа между родители и учители  в детската градина е насочена към опазване на физическото и психическото здраве на децата. Важно място за решаването на тази социално значима задача има детската градина, която може да бъде своеобразен център за физическо възпитание на децата. Обучението по танци на деца в тези години успешно включва  в себе си и физическото развитие на децата.Тясна е връзката между физическата култура и музиката.Тъй като музиката обикновено предизвиква двигателна реакция, може да се приеме, че връзката между нея и движенията е неразривна. Разнообразните упражнения  и  движения изпълнени с музика, различните музикални игри и танци, създават емоционална основа на образователно-възпитателния процес. Децата,  занимавайки се с танци в предучилищна възраст  опознават света чрез много други иновативни и мултисензорни усещания. Танците имат обучителна, възпитателна, познавателна и развлекателна функция при децата. Чрез заниманията с музикални игри децата играят заедно в отбор, изживяват трепетните мигове на отборната надпревара. Те възпитават децата, мобилизират  тяхната воля и личностната им активност.Игрите са формата, която удовлетворява естествения стремеж към физическа активност и имат съществено значение за физическото възпитание на децата.  В резултат на дейността на екипа на детска градина ,,Еделвайс” този проект ще съдейства за осигуряването на подходяща игрова среда и децата ще се стремят към постижения и себедоказване.

.

  • Created on .

"Ние обичаме спорта"!

През 2023 г. ДГ "Еделвайс" реализира проект във връзка с изпълнение на ПМС № 46/ 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата.
Средствата бяха предназначени за 185 деца и са използвани целево и единствено за дейности в областта на физическото възпитание и спорта и материално - техническото им обезпечаване, предназначени за закупуването на спортни пособия.

Целите на проекта бяха:

1. Формиране на умения за комбиниране на приложните движения и елементи от игрите в разнообразни условия;

2. Изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности на децата;

3. Развитие на игровата култура в двигателната дейност.

В детска градина «Еделвайс» спортните празници са радостно събитие в живота на децата. В тях децата демонстрират самостоятелно и творчески в състезателна обстановка овладяната през годината естествено-приложна двигателна дейност, изпълнение на спортно- подготвителни, подвижни, щафетни и музикално- двигателни игри. Празниците в детската градина и подготовката за тях са неизчерпаем източник на радост и щастливи преживявания. Забавлявайки се, децата усещат, че тези дни са различни от другите. По непринуден начин децата получават разнообразни впечатления, разширяват познанията си, активират мисленето, въображението и своята дейност. Интересът към празниците става условие за формиране на организирано поведение на децата. От малки децата растат в конкурентна среда, която ги учи да се сравняват и да дават много от себе си. А участието на родителите в празниците носи изключителна радост и положителни емоции на децата.

През месеците април и май 2023 в ДГ «Еделвайс» бяха проведени спортните празници:

- «Да растем здрави и силни» , «Бързи, знаещи и сръчни», "Бързи, смели, сръчни"

  • Created on .

"Честната игра"

През 2022 година в ДГ "Еделвайс" успешно бе реализиран проект във връзка с изпълнение на ПМС № 46/ 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата.
Средствата бяха предназначени за 184 деца и се използваха целево и единствено за дейности в областта на физическото възпитание и спорта и материално - техническото им обезпечаване, предназначени за закупуването на спортни пособия.
Ето как накратко можем да представим проекта:
Описание
Спортуването в детската градина допринася за изграждането на различни качества. При практикуването на различни видове спортове децата проявяват двигателни умения и качества. По време на игрите изпитват емоции, които не биха изпитали, стоейки пред телевизора. Децата се научават как да понасят победата и загубата, което е от значение за поведението им в живота. Децата имат много енергия, която е важно да изразходват по правилен начин. Спортуването е чудесен начин за децата да направят нови приятелства. Екипните спортове провокират у децата съзнанието, че са част от общ екип и им показват ролята на всеки съотборник, като спазват духа на "честната игра". Играейки с другите деца, се учат да се грижат за своята безопасност и за безопасността на другите.
Цели на проекта:
Стимулиране на двигателната активност на децата.
Създаване на благоприятна среда за игри на открито за децата от всички възрастови групи.
Очаквани резултати
Проявяване на двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.
Развитие на игровата култура на децата като се сравняват и се самооценяват в игрово-двигателен и поведенчески план.
Целите на проекта бяха постигнати чрез активното сътрудничество между деца и учители и проведените дейности в детската градина: игрова двигателна дейност - подвижни игри и спортни празници -  "Здраве чрез движение" и "Спорт за здраве".

  • Created on .

Ние растем здрави и силни

През 2020 година в ДГ " Еделвайс" успешно бе реализиран проект във връзка с изпълнение на ПМС №46/ 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата

Основната цел на диференцираните средства, отпуснати от държавния бюджет по ПМС №46 е подпомагане на условията за физическо възпитание и спорт, разширяване на възможности за насърчаване на децата за организирано практикуване на спорт и подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. Минималните диференцирани размери нямат за цел изцяло да финансират и обезпечат дейността на детската градина в областта на физическата култура, но са решаващ фактор, подпомагащ инициативи за децата.

Средствата бяха предназначени за 174 деца и се използваха целево и единствено за дейности в областта на физическото възпитание и спорта и материално-техническото им обезпечаване,предназначени за закупуването на спортни пособия.

Разработеният проект за 2020 година включваше дейности, свързани с подобряване на здравословното състояние, физическо развитие и дееспособност на децата и изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности.

Децата от детската градина с желание се включиха в различните дейности – подвижни и спортно- подготвителни игри, излет до местността „Хисарлъка“, спортен празник „Весел светофар“. Те показваха своите знания за здравословното хранене, хигиената и спорта, както и за това колко важни са тези компоненти за здравословния начин на живот, показваха, че знаят как с помощта на добрата хигиена, правилното хранене и много движение растат здрави и силни.

Малчуганите от група "Зайче" осъществиха разходка в лесопарк „Хисарлъка“. Заедно с тях бяха и родители им. Природата, приятните емоции от споделеното време, разговорите между родители, деца и учители, двигателната активност - необходима и здравословна, всичко това направи разходката запомняща се.

Целите на проекта бяха постигнати чрез активното сътрудничество между деца, учители и родители.

f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-
f-vazpit-

  • Created on .

"Спортен свят”

За учебната 2019/2020 г.дейностите ни в подпомагане и развитие на физическата и спортна подготовка на децата бе насочена към подготвителните групи. Разработихме и реализирахме проект: "Спортен свят”.
В предучилищната възраст са приоритет социалните умения и цялостният характер на преживяванията, които се изменят в процеса на самостоятелната игрова дейност.
Определянето на постиженията на децата се осъществяваше при непринуденото възприемане на инструкцията под формата на позната на децата игрова дейност като предпоставка за готовността за училище.
Целта на проекта беше да съдейства за подобряване здравословното състояние, физическото развитие и дееспособност на децата.

  • Created on .