Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Мисия

Мисия на детска градина „Еделвайс” е да бъде осигурено пространство за игра, общуване и творчество като желани и значими за детето и техните родители форми на педагогическо взаимодействие. Детска градина е подходяща среда за социални контакти при реализиране целите на съвременното предучилищно образование. Това означава децата да придобият компетенции, отнасящи се до общуването, толерантността, уважението и разбирането на другите, знанията за символите на нашата държава.
Детска градина „Еделвайс” се стреми да осигури цялостно развитие на детето, запазвайки ценността на детството:
- осигуряване приемственост в подготовката за училище – създаване на условия за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене, особено за деца, които живеят в среда, в която образованието не се приема за ценност;
- сътрудничество и взаимодействие с родителите и организацията и управлението на детската градина.
Предучилищното образование се осъществява осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.Приоритетите на детска градина „Еделвайс” са да се осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в първи клас. Постъпването на детето за предучилищно образование се осъществява целогодишно.
По желание на родителите се организират и следните педагогически дейности – английски  език, танци, религия.

  • Created on .