Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

През месец ноември 2019 година в детска градина "Еделвайс" стартира проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година. По Дейност 1 на проекта – предоставяне на допълнително обучение по български език, беше сформирана една група от 4 деца. По интересен и забавен начин децата усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителят на групата е разработил програма за работа, съобразена с изискванията на Наредба № 5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.
След принудителното прекъсване, възобновяването на дейностите по проект АПСПО започна през месец юни 2020 г. и децата отново имат възможност да се потопят в чудния свят на българския език.
Детската градина участва и в Дейност 2 на проекта - провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др. По тази дейност се осигуряват средства за такси за децата в детската градина.
ДГ „Еделвайс” участва в Дейност 3 на проекта - осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др..Един педагогически специалист се включи в обучение за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция.
През учебната 2020-2021 год. ДГ „Еделвайс” продължава участието си в проект АПСПО по Дейност 2 на проекта.

  • Created on .